Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2023

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 26. června 2023 v 17.00 hodin v zasedací místnosti bývalého Obecního úřadu v Kuželově č. 125.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2022

7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2022.

8. Schválení výroční zprávy za rok 2022

9. Volba členů představenstva a dozorčí rady

10. Usnesení

11. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022. Bude předložena účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2022, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2022. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2022.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2022. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, přezkoumání řádné účetní

závěrky k 31.12.2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1.866 tisíc Kč tak, že 297 tisíc Kč bude použito na vyplacení dividend. Zbytek ve výši 1.569 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 297 tisíc Kč. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Volby členů představenstva a dozorčí rady na další 5 ti leté období. Představenstvo navrhuje členy do statutárních orgánů společnosti:

Návrh členů představenstva: MVDr Martin Macek, Ing Pavel Petřík, František Petřík, Miroslav Petřík, Zdeněk Petřík.

Návrh členů dozorčí rady: Miroslav Skok, Jan Okénka, Martin Němeček

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí pětiletého funkčního období představenstva a dozorčí rady je třeba zvolit představenstvo a dozorčí radu na další pětileté období.

Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

1. VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2022

3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1.866 tisíc Kč tak, že 297 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy. Zbytek ve výši 1.569 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

4. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2022.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2022 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem : 54.495Pasiva celkem: 54.495
Dlouhodobý majetek: 42.854Vlastní kapitál: 47.022
Oběžná aktiva: 7.105 Cizí zdroje: 7.473
Časové rozlišení: 4.436Časové rozlišení: 0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 6.613
Výsledek hospodaření za účetní období: 1.866

Kuželov 24. května 2023

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.