Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2022

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 27. června 2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti bývalého Obecního úřadu v Kuželově č. 125.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021

7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2021.

8. Schválení výroční zprávy za rok 2021

9. Usnesení

10. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. Bude předložena účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2021. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2021. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021. Zprávy

konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 550 tisíc Kč tak, že 297 tisíc Kč bude použito na vyplacení dividend. Zbytek ve výši 253 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 297 tisíc Kč. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

1. VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021

3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 550 tisíc Kč tak, že 297 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy. Zbytek ve výši 253 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

4. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2021.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem :52.636Pasiva celkem:52.636
Dlohodobý majetek:42.981Vlastní kapitál:45.452
Oběžná aktiva:6.379Cizí zdroje:7.184
Časové rozlišení:3.176Časové rozlišení:0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 3.293

Výsledek hospodaření za účetní období: 550

Kuželov 25. května 2022

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s