Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2021

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28. června 2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti bývalého Obecního úřadu v Kuželově č. 125.

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2020
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2020.
8. Schválení výroční zprávy za rok 2020
9. Usnesení
10. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Bude předložena účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2020. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020. Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2020. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení:
Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 170 tisíc tak, že celý zisk bude použit na vyplacení dividend. Dále bude k vyplacení dividend použito i 16 tisíc z nerozděleného zisku minulých let. Celková částka na vyplacení dividend je ve výši 186 tisíc Kč.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 186 tisíc Kč. Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020.
Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:
1. VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.
2. VH Schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 170 tisíc tak, že 170 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy. K vyplacení dividend bude použito i 16 tisíc Kč z nerozděleného zisku minulých let. 3. VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2020

Organizační pokyny:
Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2020 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 51.639
Pasiva celkem: 51.639
Dlouhodobý majetek: 43.319
Vlastní kapitál: 45.088
Oběžná aktiva: 4.541
Cizí zdroje: 6.551
Časové rozlišení: 3.779
Časové rozlišení: 0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 4.451
Výsledek hospodaření za účetní období: 170

Kuželov 25. května 2021

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.