Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2020

POZVÁNKA  NA  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne  29. června 2020  v 17.00 hodin v KD Kuželov.

Pořad jednání :

1.   Zahájení valné hromady.

  • Volba orgánů valné hromady.
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.                              
  • Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a  návrhu představenstva na rozdělení zisku.
  • Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
  • Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019
  • Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2019.
  • Schválení výroční zprávy za rok 2019
  • Volba členů dozorčí rady
  • Usnesení
  • Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.  Bude předložena účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na úhradu ztráty.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2019. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 7  pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1869 tisíc tak, že 223 tisíc Kč bude použito pro vyplacení dividend a zbytek ve výši 1646 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 223 tisíc Kč a zbytek převést na nerozdělený zisk.  Dozorčí rada návrh podpořila.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Vzhledem k odchodu dvou členů dozorčí rady není dozorčí rada usnášeníschopná a proto musí být zvoleni noví dva členové dozorčí rady.

Představenstvo společnosti navrhuje nové členy do statutárního orgánu společnosti – dozorčí rady: Miroslav Skok, Kuželov č.24 a  Jan Okénka, Kuželov č. 74

Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

1. VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

2. VH Schvaluje  řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019

3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 1869 tisíc tak, že 223 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy a zbytek ve výši 1646 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

3. VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2019

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady.  Účetní závěrka společnosti za rok 2019 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem :           49.646                                     Pasiva celkem: 49.646

Dlohodobý majetek:   41.352                                     Vlastní kapitál:            45.141

Oběžná aktiva:              8.184                                     Cizí zdroje:                    4.505

Časové rozlišení:                10                                     Časové rozlišení:                 0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:               4.504

Výsledek hospodaření za účetní období:                                1.869

Kuželov 22. května 2020

                                                                           Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.