Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2019

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne  24. června 2019  v 17.00 hodin v KD Kuželov.

 

Pořad jednání :

 1. Zahájení valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, předložení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku.
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2018
 7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2018.
 8. Schválení výroční zprávy za rok 2018.
 9. Usnesení
 10. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.  Bude předložena účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

 

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na úhradu ztráty.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2018. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

 

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2018. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

 

Návrh usnesení k bodu 7  pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 731 tisíc tak, že 186 tisíc Kč bude použito pro vyplacení dividend a zbytek ve výši 545 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku vyplacení dividendy v celkové výši 186 tisíc Kč a zbytek převést na nerozdělený zisk.  Dozorčí rada návrh podpořila.

 

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

 1. VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
 2. VH Schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2018
 3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti 731 tisíc tak, že 186 tisíc Kč bude vyplaceno na dividendy a zbytek ve výši 545 tisíc Kč bude převeden na nerozdělený zisk.
 4. VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2018

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady.  Účetní závěrka společnosti za rok 2018 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem :            47.432                                    Pasiva celkem:        47.432

Dlohodobý majetek:    39.432                                     Vlastní kapitál:        43.458

Oběžná aktiva:            7.885                                            Cizí zdroje:        3.974

Časové rozlišení:        15                                        Časové rozlišení:        0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:               6.852

Výsledek hospodaření za účetní období:                    731

Kuželov 17. května 2019

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.