Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu – Červen 2018

POZVÁNKA  NA  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti DÚBRAVA-AGRO, a.s. se sídlem Kuželov č. 106, 696 73 Hrubá Vrbka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2530 (dále jen „společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne  25. června 2018  v 17.00 hodin v KD Kuželov.

 

Pořad jednání :

 1. Zahájení valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, předložení účetní závěrky a návrh na úhradu ztráty.
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
 7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2017.
 8. Schválení výroční zprávy za rok 2017.
 9. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
 10. Usnesení
 11. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům jednání

Vyjádření představenstva k bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznání valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.  Bude předložena účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

 

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2017 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na úhradu ztráty.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

 

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2017.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2017. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.201 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2017. Zprávy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že vedení účetnictví společnosti je vedeno řádně.

 

Návrh usnesení k bodu 7  pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada rozhodla o hospodářském výsledku společnosti – 200 tisíc tak, že ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých období.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku pokrytí ztráty použít nerozdělený zisk minulých období. Dozorčí rada návrh podpořila.

 

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 9 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Volby členů představenstva a dozorčí rady na další 5 ti leté období. Představenstvo navrhuje členy do statutárních orgánů společnosti:

Návrh členů představenstva: MVDr Martin Macek, Ing Pavel Petřík, František Petřík, Miroslav Petřík, Zdeněk Petřík

Návrh členů dozorčí rady: Martin Mlýnek, Martin Němeček, Martin Zálešák

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí pětiletého funkčního období představenstva a dozorčí rady je třeba zvolit představenstvo a dozorčí radu na další pětileté funkční období.

Návrh usnesení k bodu 10 pořadu jednání a jeho zdůvodnění:

 1. VH Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
 2. VH Schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2017
 3. VH rozhodla o hospodářském výsledku společnosti – 200 tisíc tak, že ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých období.
 4. VH Schvaluje výroční zprávu za rok 2017

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů společnosti proběhne od 16.30 hod. do 17.00 hod. v místě konání valné hromady.  Účetní závěrka společnosti za rok 2017 je akcionářům přístupna k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem :                  47.795                                   Pasiva celkem:            47.795

Dlohodobý majetek:           39.771                                    Vlastní kapitál:           42.727

Oběžná aktiva:                   7.995                                   Cizí zdroje:                    5.068

Časové rozlišení:                65                                           Časové rozlišení:       0

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb:               6.451

Výsledek hospodaření za účetní období:                  – 200

Kuželov 19. května 2018

Představenstvo DÚBRAVA-AGRO, a.s.